Javni poziv za dodelu paketa podrške u okviru projekta podrške početnicima za započinjanje posla – start-up

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA).

Opšti cilj Projekta je razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetnika.
Paket podrške obuhvata: realizaciju obuka, bespovratna sredstva i mentorsko praćenje MMSP i preduzetnika. Projekat će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći podržati osetljive ciljne grupe, kroz edukaciju o pokretanju i vođenju posla, obuke za započinjanje biznisa i izradu biznis plana, bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja i mentoring za privredne subjekte u ranoj fazi razvoja.

Ciljna grupa

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica koja nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Ciljnu grupu čine četiri kategorije:

• “žene”;
• “mladi” u starosnoj dobi od 18-30 godina (u trenutku objavljivanja Javnog poziva);
• „teško zapošljive kategorije“ (stariji od 45 godina (u trenutku objavljivanja Javnog poziva) – posebno viškovi koji su ostali bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru, osobe sa invaliditetom i osobe bez stručnih kvalifikacija);
• lica iz devastiranih područja (u skladu sa trenutno važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014) devastirana područja čine 19 jedinica lokalne samouprave: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin), koja registruju delatnost na tom području.

Uslovi za učešće u Projektu

Projekat se realizuje u dve faze, i to:
• I faza Projekta – Obuka za započinjanje biznisa i
• II faza Projekta – Dodela bespovratnih sredstava i mentoring.
Pravo na dodelu paketa podrške imaju lica koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1. U prvoj fazi Projekta (obuke):

• imaju poslovnu ideju vezanu za obavljanje delatnosti proizvodnje, prerade ili pojedinih uslužnih delatnosti (IT sektor, inovativne delatnosti i kreativne industrije);
• evidentirani su u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
• za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija.

2. U dugoj fazi Projekta (bespovratna sredstva i mentoring):

• završene obuke predviđene Projektom;
• izrađen biznis plan;
• obezbeđeno sopstveno učešće – minimalno 50% sredstava od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta.

Kandidati su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Projekta, odnosno promene poslovne ideje nisu dozvoljene.
Uslov za dodelu bespovratnih sredstava i mentoringa jeste registracija privrednog društva odnosno preduzetničke radnju u Agenciji za privredne registre.
Bespovratna sredstva se mogu koristiti isključivo za nabavku osnovnih sredstava, kao i za operativne troškove poslovanja maksimalno do 20% vrednosti projekta, a ne mogu se koristiti za:
• organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
• proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
• promet nafte i naftnih derivata;
• primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
• bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;
• uslužne delatnosti (sem navedenih).

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 100.000.000,00 dinara.

Planirana raspodela budžeta po kategorijama korisnika bespovratnih sredstava:
• “žene” – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
• „mladi” u starosnoj dobi od 18-30 godina – 30% od ukupnog budžeta Projekta;
• „teško zapošljive kategorije“ – 20% od ukupnog budžeta Projekta;
• lica iz devastiranih područja – 20% od ukupnog budžeta Projekta.

Agencija zadržava pravo povećanja odnosno smanjenja procenta raspodele budžeta do 10% između navedenih kategorija u zavisnosti od kvaliteta i broja primljenih projektnih predloga.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a, što predstavlja do 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta, uz obavezu korisnika da obezbedi sopstveno učešće od minimum 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta.
Korisnici koji za realizaciju svoje poslovne ideje dobiju bespovratna sredstva u rasponu od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara imaju obavezu da pored samozapošljavanja zaposle najmanje jedno lice u roku od šest meseci od datuma potpisivanja ugovora sa Agencijom.
Korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da posluje minimum dve godine i u tom periodu nije mu dozvoljeno otuđenje osnovnih sredstava i smanjenje broja zaposlenih u okviru Projekta.

Zainteresovana lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu paketa podrške.

Opravdani troškovi projekta

U skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13), kao opravdani troškovi, za koje se odobravaju bespovratna sredstva Projekta biće prihvaćeni troškovi:
- početnog ulaganja u materijalnu imovinu u korist implementacije projekta i
- operativni troškovi poslovanja.

Pod materijalnom imovinom podrazumevaju se: zgrade, postrojenja, mašine i oprema, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju ako ih koristi isključivo korisnik sredstava, a mogu biti:

• ulaganja u nabavku proizvodnih mašina i proizvodne opreme (u trenutku objavljivanja javnog poziva oprema ne sme biti starija od 5 godina od godine proizvodnje i mora biti kupljena od registrovanog privrednog subjekta);
• stavljanje u funkciju radnog prostora i proizvodnih procesa rada (što podrazumeva adaptaciju i/ili rekonstrukciju proizvodnog prostora).
Sredstvo obezbeđenja

Kao sredstvo obezbeđenja potencijalni korisnik dostavlja: overenu, potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem ili ugovorno jemstvo pravnog lica ili saglasnost dva žiranta. Korisnici koji dobiju sredstva u iznosu preko 500.000,00 dinara u obavezi su da pored jednog od navedenih sredstava obezbeđenja u Registar upišu i založno pravo na opremi u korist Agencije.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za učešće u Projektu je:

U prvoj fazi Projekta (obuke):

• popunjena i potpisana prijava sa opisom poslovne ideje (Obrazac 1),
• overena kopija lične karte ili očitana lična karta,
• potpisana Izjava o prihvatanju uslova Javnog poziva (Obrazac 2);
• potvrda o neosuđivanosti za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine (izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova);
• potpisana Izjava da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija (Obrazac 3);
• Uverenje da je lice prijavljeno na evidenciju lica koja traže zaposlenje (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje);
• dokument kojim se dokazuje da podnosilac prijave pripada kategoriji teže zapošljivih lica:
o za lica koja su ostala bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru – Rešenje o prestanku radnog odnosa;
o za lica sa invaliditetom – Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje);
o za lica bez stručnih kvalifikacija – Uverenje o stepenu stručne spreme (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje);
• pismo preporuke ili pismo o namerama (ukoliko postoji).

U dugoj fazi projekta (bespovratna sredstva i mentoring):

• prijava za dodelu bespovratnih sredstava (Obrazac 4);
• izrađen biznis plan;
• profaktura/ugovor/ponuda sa specifikacijom osnovnih sredstava za koja se podnosi prijava.

Dokumentacija za II fazu Projekta podnosi se u roku od 10 dana od poslednjeg dana obuke. Izabrani korisnici dužni su da pre potpisivanja ugovora sa Razvojnom agencijom Srbije dostave Rešenje o registraciji delatnosti, dokaz da imaju obezbeđena sredstva za sufinansiranje investicije (izvod sa namenski otvorenog računa sa iznosom u vrednosti sopstvenog učešća u projektu) i sredstvo obezbeđenja (menica i menično ovlašćenje dužnika ili ugovorno jemstvo pravnog lica ili dva žiranta). U skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS”, br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016), svako odabrano privredno društvo i preduzetnik po ovom projektu, dužno je da otvori namenski račun u Upravi za trezor, na koji će mu biti transferisana bespovratna sredstva od strane Agencije. Korisnici koji dobiju sredstva u iznosu preko 500.000,00 dinara u obavezi su da pored jednog od navedenih sredstava obezbeđenja u Registar upišu i založno pravo na opremi u korist Agencije.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od korisnika, ali samo za kompletne zahteve.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

 

Svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd, na adresi www.rarei.rs .

Za sve dodatne informacije  i pomoć oko pripreme dokumentacije možete se obratiti Regionalnoj agenciji za razvoj i evropske integracije Beograd.

Kontakt osobe za ovaj javni poziv su: Ljiljana Markovic, telefon 011/2186730, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Miloš Milovanović , telefon 011/2186 740, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Prijave za I fazu Projekta, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti do 20.05.2016. godine poštom ili lično na adresu :

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

icon_word    Javni poziv START UP

icon_word    Obrazac 1 – Prijava za I fazu

icon_word    Obrazac 2 – Izjava o prihvatanju uslova Јavnog poziva

icon_word    Obrazac 3 – Izjava

icon_word    Obrazac 4 – Prijava za II fazu

icon_word    Obrazac 5 – Zahtev za isplatu odobrenih sredstava

icon_word    Obrazac 6 – Finansijski identifikacioni list

icon_word    Uputstvo za sprovođenje Projekta podrške početnicima START UP

icon_word    Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up

icon_word    Matrica Ocene Prijave

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…