Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинга објављује се у складу са Програмом Министарства привреде - Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА). 

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, кластерима и задругама, а у циљу пружања подршке несметаном развоју и смањења броја неуспешних привредних субјеката, кластера и задруга, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Методологија одређује кораке упроцесу у оквиру којег стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта, односно менаџментом/управом кластера и задруга, одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и менаџмент/управакластера и задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услугеприпремају план/пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

 • Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту, кластеру односно задрузи;
 • Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта, кластера, задруге;
 • Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП, кластере и задруге;
 • Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера;
 • Помоћ при проналажењу потребних информација;
 • Каизен;
 • Консалтинг;
 • Саветовање/коучинг;
 • Обука;
 • Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

Услуга се односи на бесплатан менторинг за микро, мала и средња привредна друштва, предузетнике, кластере и задруге, који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.

Заинтересовани кандидати подносе пријаве у четири категорије:

 • Новоосновани привредни субјекти - не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 • Постојећи привредни субјекти - регистровани пре априла 2016. године;
 • Кластери;
 • Задруге.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге менторинг имају:

1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који испуњавају следеће услове:

 • регистровани на територији Републике Србије;
 • имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

2. Кластери, који испуњавају следеће услове:

 • да имају најмање 9 активних привредних друштава и 3 институције подршке, при чему структуру чланства чини минимум 60% микро, малих и средњих предузећа и предузетника;
 • да су предузећа, чланови кластера, регистрована на територији Републике Србије;
 • измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

3. Задруге које испуњавају следеће услове:

 • да је задруга оријентисана ка подршци ММСПП и оснивачким актом то јасно дефинише;
 • да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
 • да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинг је 31. децембар 2019. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

1. За новоосноване привредне субјекте, не старије од 3 године од дана објављивања јавног позива:

1.1 Образац 1- Попуњена пријава;
1.2 Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива (оригинал или копија);
1.3 Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2018. годину, за које законски заступник привредног субјекта мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду.

За привредне субјекте који су водили пословне књиге по систему простог књиговодства потребно је доставити копије Пореске пријаве за коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину (образац ППДГ-1С), као и копију биланса успеха (образац БУ) за 2018. годину која је прилог обрасца ППДГ-1С.

За паушално опорезиване обвезнике потребно је доставити копију Књиге о оствареном промету паушално опорезованих обвезника (образац КПО) за 2018. годину, оверену и потписану од стране законског заступника.

У случају промене система вођења пословних књига привредног субјекта услед промене правне форме, потребно је да привредни субјект достави финансијске извештаје у складу са системом вођења пословних књига који је примењивао у 2018. години.

Напомена: Документацију под тачком 1.2. и 1.3. нису у обавези да доставе привредни субјекти регистровани у 2019. години.

2. За привредне субјекте који су регистровани пре марта 2016. године:


2.1 Образац 1- Попуњена пријава;
2.2 Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива (оригинал или копија);
2.3 Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2018. годину, за које законски заступник привредног субјекта мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду

За привредне субјекте који су водили пословне књиге по систему простог књиговодства потребно је доставити копије Пореске пријаве за коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину (образац ППДГ-1С), као и копију биланса успеха (образац БУ) за 2018. годину која је прилог обрасца ППДГ-1С.

За паушално опорезиване обвезнике потребно је доставити копију Књиге о оствареном промету паушално опорезованих обвезника (образац КПО) за 2018. годину, оверену и потписану од стране законског заступника.

У случају промене система вођења пословних књига привредног субјекта услед промене правне форме, потребно је да привредни субјект достави финансијске извештаје у складу са системом вођења пословних књига који је примењивао у 2018. години.

 

3. За кластере:


3.1 Образац 1- Попуњена пријава;
3.2 Потврда надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издата пре датума објављивања јавног позива (оргинал или копија);
3.3 Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2018. годину, за које овлашћено лице кластера мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду ( изјава потписана и оверена печатом кластера).

 

4. За задруге:


4.1 Образац 1- Попуњена пријава;
4.2 Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издатопре датума објављивања јавног позива (оригинал или копија);
4.3 Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2018. годину, за које законски заступник задруге мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен АПР на коначну обраду
РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинг, у оквиру програма Стандардизованог сета услуга Министарства привреде, износи 5.000.000,00 динара. За пружање услуге опредељен је бруто износ од 1.700,00 динара по сату.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава на јавни позив за добијање услуге менторинг у 2019. години. 

Јавни позив је отворен до 01. јуна 2019. године.

Јавни позив, упутство и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.рас.гов.рс, као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС-у на електронску адресу:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на број телефона: 011/3398 809.

Потребну документацију можете преузети на следећим линковима:

 

 

РАРЕИ

РАРЕИ представља кључног носиоца развојних процеса града Београда као европског региона, као и кључног носиоца сарадње са релевантним међународним и домаћим институцијама у процесу европских интеграција. РАРЕИ је акредитована од стране Развојне агенције Србије. Наши чланови су Град Београд, Привредна комора Србије и Институт економских наука.

Где се налазимо

Контакт

Топличин венац 11/4

11000 Београд

тел/факс +381 11 2186 730

тел/факс +381 11 2186 740

РАДНО ВРЕМЕ: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…