Javni poziv za realizaciju Mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i Lajkovcu.
Cilj projekta
 
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2014. godine.
 
Šta je mentoring?
 
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
 
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Program mentoringa u 2014. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013.-2016. godine. 
 
NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.
 
Sadržaj mentoring usluga
•Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
•Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
•Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
•Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
•Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
•Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
•Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
•Obuka.
 
Implementacija mentoringa
 
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).
 
 USLOVI  JAVNOG POZIVA
 
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
 
većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
•izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
 
KATEGORIJE KANDIDATA
 
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:
 
Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2013. godine;
 
Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2013. godine.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
 Za novoosnovane privredne subjekte:
1.Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2.Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);
 
Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2013. godine:
 
Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
1.Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
2.Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
3.Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2013. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…