Javni poziv za realizaciju Mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i Lajkovcu.
Cilj projekta
 
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2014. godine.
 
Šta je mentoring?
 
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
 
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Program mentoringa u 2014. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013.-2016. godine. 
 
NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.
 
Sadržaj mentoring usluga
•Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
•Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
•Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
•Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
•Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
•Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
•Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
•Obuka.
 
Implementacija mentoringa
 
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).
 
 USLOVI  JAVNOG POZIVA
 
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
 
većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
•izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
 
KATEGORIJE KANDIDATA
 
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:
 
Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2013. godine;
 
Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2013. godine.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 
 Za novoosnovane privredne subjekte:
1.Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2.Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);
 
Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2013. godine:
 
Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
1.Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
2.Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
3.Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2013. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…