Program realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
 
Cilj programa
 
Osnovni cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.
 
Svrha programa je pružanje podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u kojima učešće žena u vlasništvu iznosi preko 25%, a koje istovremeno upravljaju poslovanjem, kao i preduzetničkim radnjama čiji je osnivač žena, u poboljšanju poslovnih performansi i pozicije na domaćem i stranom tržištu. Programom se istovremeno promoviše žensko preduzetništvo i uloga žena u privrednim aktivnostima. U skladu sa tim Nacionalna agencija će podržati projekte mikro, malih i srednjih preduzeća u kojima učešće žena u vlasništvu iznosi preko 25%, koje istovremeno i upravljaju poslovanjem, kao i preduzetnika čiji je osnivač žena, kroz učešće u finansiranju troškova pružaoca usluga, pri čemu će se bespovratna sredstva odobravati za sledeće aktivnosti:
 
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
 • poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
 • testiranje novih proizvoda;
 • izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
 • novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • elektronsku prezentaciju preduzeća i
 • edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.
 
Zainteresovani privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jednu od ponuđenih aktivnosti.
 
Za odabranu aktivnost preduzeće/preduzetnik angažuje stručnog pružaoca usluga koji je zadužen za uspešno sprovođenje predloženog projekta. Pružaoci usluga ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici.
 
Ciljna grupa
 
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu, u kojima učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25%, koja istovremeno i upravlja poslovanjem, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena.
 
Pravni okvir
 
Međusobna prava i obaveze u vezi sa refundacijom odobrenih sredstava utvrđuju se Ugovorom koji zaključuju Nacionalna agencija i korisnik sredstava i Ugovorom koji zaključuju korisnik sredstava i pružalac usluga.
 
Finansijski okvir
 
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 7.000.000,00 dinara.
 
Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).
 
U skladu sa članom 96. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, iznos de minimis državne pomoći koji se dodeljuje korisniku ne sme preći 200.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti u trogodišnjem fiskalnom periodu.
 
Za realizaciju definisanih aktivnosti sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara.
 
Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa preduzećem/preduzetnikom refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana preduzeću/preduzetniku nakon završetka projekta i dostavljanja dokaza o završenim aktivnostima.
 
Vremenski okvir
 
Javni poziv će biti raspisan 6. juna 2014. godine i trajaće do 11. jula 2014. godine.
 
Programom se finansiraju aktivnosti koje su započete u 2014. godini, a nisu završene do trenutka objavljivanja javnog poziva. Sva plaćanja u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti moraju biti započeta u 2014. godini i ne mogu biti završena do trenutka objavljivanja javnog poziva. Aktivnosti za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom istih od strane korisnika sredstava, moraju biti završena do 25. novembra 2014. godine.
 
Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od 45 dana od dana zatvaranja konkursa.
 
Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata, kao i realizaciju plaćanja u vezi sa izvršenim aktivnostima od strane korisnika sredstava, je 25. novembar 2014. godine.
 
Uslovi za učešće u programu
 
Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
 
• da je pretežna delatnost privrednog subjekta proizvodnja ili pružanje usluga;
 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
 • da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine;
 • da uspešno posluju prethodne dve godine;
 • da su u decembru 2013. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencije i drugih državnih institucija.
 
Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:
 
• vojnoj i duvanskoj industriji;
 • trgovini;
 • primarnoj poljoprivredi;
 • finansijskom sektoru;
 • organizaciji igara na sreću i lutrija.
 
Neophodna dokumentacija:
 
1. Popunjena, potpisana i overena prijava (Obrazac 1);
 2. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do datuma objavljivanja javnog poziva (uverenje ne sme biti izdato pre 6. juna 2014. godine) – original ili overena kopija od strane nadležnog organa;
 3. Za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva – bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2013. godinu – kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu; kopija poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade overena od strane poreske uprave za decembar mesec 2012. i 2013. godine (PP OD/PP OD-1 obrazac).
 
Za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva – kopija bilansa uspeha (obrazac BU) overen od strane poreske uprave za 2012. i 2013. godinu; kopija poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade overena od strane poreske uprave za decembar mesec 2012. i 2013. godine (PP OD/PP OD-1 obrazac).
 
Za paušalno oporezivane obveznike – kopija knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezivanih obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (obrazac KPO) potpisana i overena od strane ovlašćenog lica za 2012. godinu; kopija poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti overena od strane poreske uprave za 2013. godinu (obrazac PPDG-1P); kopija rešenja o paušalnom oporezivanju za 2013. godinu; kopija poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade overena od strane poreske uprave za decembar mesec 2012. i 2013. godine (PP OD/PP OD-1 obrazac).
 
U slučaju promene pravne forme/sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta potrebno je dostaviti finansijske izveštaje u skladu sa oblikom organizovanja/sistemom vođenja poslovnih knjiga za 2012. i 2013. godinu.
 
4. Potpisana i overena pismena izjava podnosioca zahteva o prihvatanju uslova za dodelu sredstava (Obrazac 2);
 5. Potpisana i overena pismena izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) (Obrazac 3);
 6. Ponuda pružaoca usluga overena i potpisana od strane ponuđača, koja sadrži jasno definisan obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima, sa:
 • referencama konsultantske kuće i
 • biografijom angažovanih konsultanata;
 7. Ukoliko se konkuriše za edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke uz prijavu priložiti i biografije zaposlenih koji će pohađati obuku (formalno obrazovanje zaposlenog, naziv radnog mesta, poslove koje obavlja na radnom mestu i slično).
 
Nacionalna agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od korisnika, ali samo za kompletne zahteve.
 
Postupak po prigovoru
 
Učesnici u postupku dodele sredstava imaju pravo prigovora.
 Prigovor se podnosi u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o rezultatima podnetog zahteva i to Sektoru za razvoj privrednih društava i preduzetništva – Komisiji.
 Direktor Nacionalne agencije, uzimajući u obzir izveštaj Komisije, kao prvostepenog organa, odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
 
Procedura sprovođenja Programa
 
Nacionalna agencija za regionalni razvoj kreira Program i dizajnira kriterijume, dokumentaciju i mehanizme za implementaciju.
 
1. Nacionalna agencija raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške i objavljuje oglas u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na sajtu Nacionalne agencije. Javni poziv sadrži informacije o Programu: podatke o visini sredstava koja se dodeljuju, uslove za podnošenje prijave, kao i adrese akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.
 2. Zahtevi sa pratećom dokumentacijom podnose se u regionalne razvojne agencije. Regionalne razvojne agencije promovišu program, pružaju informacije i stručnu pomoć u pripremi dokumentacija za učešće u javnom pozivu i vrše prijem zahteva sa pratećom dokumentacijom koje sukcesivno prosleđuju Nacionalnoj agenciji.
 3. Direktor Nacionalne agencije donosi odluku o formiranju Radne grupe i Komisije za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši proveru i analizu prispele dokumentacije, koju ocenjuje i selektuje prema utvrđenim kriterijumima. Minimalni broj bodova koji je neophodan kako bi se privredno društvo/preduzetnik kvalifikovalo za dodelu sredstava je 70. U slučaju da raspoloživi budžet Programa ne bude dovoljan za sve podnosioce prijava koji ostvare kvalifikacioni prag od 70 poena, sredstva će se dodeljivati prema rang listi dok se ne utroše, a kvalifikacioni prag će se u skladu sa tim, pomeriti naviše. Zahtevi privrednih društva/preduzetnika, koji se ne kvalifikuju za dodelu sredstava zbog nedovoljnog budžeta Programa, biće stavljeni na rezervnu listu koja će se aktivirati ako se naknadno steknu određeni uslovi :
 • U slučaju da prilikom potpisivanja ugovora o dodeli sredstava sa Nacionalnom agencijom neko od izabranih kandidata odustane;
 • Ukoliko se obezbede dodatna sredstva za realizaciju Programa;
 • U slučaju da se raspoloživi budžet ne raspodeli, kandidati sa rezervne liste, a prema ostvarenom broju bodova, će biti pozvani da pristupe potpisivanju ugovora o dodeli sredstava sa Nacionalnom agencijom
 
4. Komisija ima pravo da na osnovu kriterijuma, broja prijava i ukupno raspoloživih sredstava dodeli korisniku iznos sredstava koji je niži od traženog. Kriterijumi za ocenjivanje prijava su: značaj predložene aktivnosti za razvoj preduzeća/preduzetnika, uspešnost poslovanja preduzeća/preduzetnika, broj zaposlenih, ostvaren rast indikatora poslovanja, broj žena koje su zaposlene u privrednom subjektu na neodređeno vreme u prethodnoj godini, iskustvo i raspoloživi resursi pružaoca usluge i nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj je preduzeće/preduzetnik registrovan.
 5. Nacionalna agencija obaveštava pismenim putem učesnike o rezultatima konkursa.
 6. Nacionalna agencija poziva izabrana mikro, mala i srednja preduzeća/ preduzetnike da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava. Korisnik sredstava dužan je da, pre dana potpisivanja Ugovora sa Nacionalnom agencijom, potpiše Ugovor sa izabranim pružaocem usluga i da jedan primerak tog ugovora dostavi Nacionalnoj agenciji. Elementi iz ponude/plana aktivnosti moraju ostati isti bez obzira na to da li je Komisija odobrila maksimalni iznos sredstava ili je on smanjen. U slučaju da su navedeni elementi promenjeni ili je priložen ugovor/plan aktivnosti sa drugim realizatorom aktivnosti od onog sa kojim je potpisan predugovor, odnosno čija je ponuda priložena prilikom dostavljanja zahteva, Nacionalna agencija neće potpisati ugovor sa izabranim korisnikom sredstava.
 7. Izabrana mikro, mala i srednja preduzeća/preduzetnici, po realizaciji odobrenih projekata, dostavljaju Nacionalnoj agenciji izveštaj o realizovanim aktivnostima u skladu sa Ugovorom. Izveštaj mora da sadrži: dokaz o uspešno završenim aktivnostima, pravilno popunjene obrasce predviđene Ugovorom, fakturu pružaoca usluge i izvod iz banke kojim se dokazuje da je korisnik sredstava uplatio 100% vrednosti usluge pružaocu usluga.
 8. Nacionalna agencija po izvršenoj analizi izveštaja refundira sredstva u skladu sa Ugovorom i zadržava pravo da korisniku sredstava koji podnese nepotpun izveštaj ili na bilo koji drugi način ne ispuni ugovorne obaveze, ne isplati sredstva predviđena Ugovorom.
 
Sastavni deo ovog Programa su:
 
1. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini;
 2. Uputstvo za sprovođenje Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini;
 3. Pravila za ocenjivanje prijava za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini;
 4. Obrazac 1 – Prijava za Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2014. godini;
 5. Obrazac 2 – Izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
 6. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
 7. Obrazac 4 – Zahtev za isplatu (refundaciju) sredstava;
 8. Obrazac 5 – Finansijski identifikacioni list;
 9. Obrazac 6 – Obrazac za praćenje efekata aktivnosti;
 10. Obrazac 7 – Obrazac za ocenjivanje.
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…