PODSETNIK - PROGRAM PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2023. GODINI

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE se sprovođenjem ovog programa opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, unapređenje njihove konkurentnosti i postojećih proizvodnih kapaciteta u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih proizvodnih delatnosti, uravnoteženje platnog bilansa i unapređenje ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanje plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

 

TRAJANJE JAVNOG POZIVA – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv je objavljen 28. decembra 2023. godine, a prijave za učešće u Programu se mogu najkasnije podneti do 27. marta 2024. godine.

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 150.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti za finansiranje opravdanih troškova vezanih za realizaciju aktivnosti u okviru najmanje dve različite mere intervencije.

Raspoloživa sredstva se ugovorom odobravaju Korisnicima, dodelom državne pomoći u ukupnom iznosu koji ne može biti veći od 10.000.000,00 RSD.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE

Ovim programom su podržana privredna društva koja obavljaju proizvodnju i/ili preradu u okviru sledećih delatnosti:

 • proizvodnja prehrambenih proizvoda (primarna poljoprivredna proizvodnja, konzervisanje svežeg voća, jezgrastog voća ili povrća, mesa, živine i ribljih proizvoda zamrzavanjem, kao i proizvodnja narezanog i očišćenog voća i klanice nisu podržani ovim Programom);
 • proizvodnja pića (izuzev mineralne i ostale flaširane vode);
 • proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja (izuzev proizvodnje oružja i municije);
 • proizvodnja električne opreme;
 • proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;
 • proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme;
 • proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;
 • proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava;
 • proizvodnja proizvoda od gume i plastika;
 • proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
 • proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova;
 • proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata;
 • proizvodnja nameštaja;
 • proizvodnja odevnih predmeta;
 • proizvodnja kože i predmeta od kože.

 

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Opšti uslovi:

1. da je Podnosilac prijave u trenutku podnošenja prijave upisan u odgovarajući registar privrednih društava, kao i da je registrovan u APR najkasnije do 1. januara 2020. godine;

2. da je učešće kapitala u javnoj svojini Podnosioca prijave ispod propisanog praga značajnog učešća u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;

3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;;

5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem.

 • Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

1. da Podnosilac prijave poseduje važeći sertifikat sistem kvaliteta ISO 9001, odnosno važeći sertifikat o implementiranom sistemu za bezbednost hrane HACCP u slučaju da se Podnosilac bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda i proizvodnjom pića.

Napomena: Ukoliko Podnosilac prijave ne poseduje važeći sertifikat o implementiranom sistemu kvaliteta ISO 9001, odnosno  HACCP, ima mogućnost da mu se odobri učešće u Programu, tako što će se pored ostalih mera intervencije prijaviti i za odobravanje bespovratnih sredstava za sprovođenje ove mere intervencije radi implementacije i sertifikacije sistema kvaliteta ISO 9001 ili HACCP.

Poslovni kapaciteti:

1. da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom i/ili preradom u okviru Programom podržanih proizvodnih delatnosti i to:

- proizvodnjom finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;

- i/ili proizvodnjom komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u gotove proizvode koji su namenjeni krajnjim potrošačima.

Kadrovski kapacitet:

1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapaciteti:

1. da je Podnosilac prijave u toku 2022. poslovne godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara – pozicija Bilansa uspeha AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga;

2. da je udeo prihoda Podnosioca prijave od prodaje proizvoda u Poslovnom prihodu od prodaje (a koji se za svrhu ovog Programa posmatra kao zbir pozicija AOP 1002 - Prihod od prodaje robe i AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga) bude veći ili jednak 50% u 2022. godini;

3. da je Podnosilac prijave u toku 2022. godine ostvario prihod od izvoza po osnovu prodaje proizvoda od najmanje 12.000.000,00 dinara – pozicija Bilansa uspeha AOP 1007 Prihod od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu;

4. da vrednost osnovnih sredstava, dobijena kao razlika pozicija AOP 0009 (Nekretnine, postrojenja i oprema) i AOP 0012 (Investiciona nekretnina) pojedinačnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja na dan 31.12.2022. poslovnoj godini Podnosioca prijave, nije manja od 35.000.000,00 dinara;

5. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, nije otvoren stečajni postupak, nije pokrenut postupak reorganizacije ili nije pokrenut postupak likvidacije.

 

NAMENA I VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Podržane mere intervencije

Ovim Programom podržava se finansiranje opravdanih troškova nastalih u realizaciji aktivnosti u okviru sledećih mera intervencija:

1. Konsultantska podrška za potrebe kreiranja razvojne strategije pozicioniranja na tržištu

Bespovratna sredstva u okviru ove mere intervencije za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 60% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

2. Konsultnatska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga

2.1 Izrada marketing plana;

2.2 Izrada idejnog rešenja/nacrta dizajna i redizajna jednog ili više proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja zahtevima ciljanog tržištа;

2.3 Prilagođavanje web stranice on-line prodaji ili kupovina nove platforme namenjenoj za elektronsku trgovinu.

Bespovratna sredstva u okviru ove mere intervencije za navedene aktivnosti u okviru ove mere intervencije se mogu dodeliti u visini do 60% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, pri čemu iznos na nivou mere ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

3. Ulazak na ciljno tržište i unapređenje pozicije na istom

3.1 Sticanje atesta, homolgacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljano tržište;

3.2 Ulistavanja jednog ili više proizvoda u trgovinske lance;

3.3 Ulistavanja jednog ili više proizvoda na globalne online prodavnice ili specijalizovane online prodavnice;

3.4 Implementacija i sertifikacija/resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 ili HACCP, u slučaju da se Podnosilac bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda i proizvodnjom pića.

Bespovratna sredstva u okviru ove mere intervencije za navedene aktivnosti u okviru ove mere intervencije se mogu dodeliti u visini do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, pri čemu iznos na nivou mere ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

4. Konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti (sprovođenja jedne ili više obuka u cilju sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu)

Bespovratna sredstva u okviru ove mere intervencije za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.000.000,00 RSD.

5. Samostalno izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

5.1 Samostalno izlaganje na jednom ili više međunarodnih sajmova;

5.2 Poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije;

5.3 Učešće na jednom ili više online sajmova, vebinara i događaja).

Bespovratna sredstva u okviru ove mere intervencije za navedene aktivnosti u okviru ove mere intervencije se mogu dodeliti u visini do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, pri čemu iznos na nivou mere ne može biti veći od 3.000.000,00 RSD.

6. Unapređenje proizvodne sposobnosti

6.1 Analiza opravdanosti nabavke opreme;

6.2 Nabavka opreme, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Za ovu meru intervencije odobravaju se bespovratna sredstva za kumulativno sprovođenje obe aktivnosti, odnosno Podnisilac prijave je dužan da prijavi obe aktivnosti istovremeno.

Bespovratna sredstva u okviru ove mere intervencije za navedenu aktivnost se mogu dodeliti u visini do 40% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 5.000.000,00 RSD.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku: https://prijave.ras.gov.rs/izvoz.

 

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA

U vezi sa postupkom sprovođenja Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2023. godini, uslovima i odredbama koje se odnose na njegovu realizaciju, upućujemo vas da detaljno pogledate Uputstvo za sprovođenje Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2023. godini .

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE:

Obavezna dokumentacija:

1. Obrazac 1 – Obrazac prijave na Program koji se elektronski podnosi na Portalu Agencije;

2. Obrazac 2 – Izjava o potvrđivanju podnošenja Obrasca 1, ispunjenosti i prihvatanju uslova za učešće u Programu (izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću);

3. Obrazac 3/Obrazac 3a – Izjava da Podnosilac prijave i njegovi zakonski zastupnici nisu osuđivani za privredne prestupe i krivična dela protiv privrede;

4. Kopija uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve  dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana podnošenja Prijave;

5. Elektronska kopija važećeg sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS ili slučaju da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda i proizvodnjom pića dostavlja elektronsku kopiju važećeg sertifikata sistema za bezbednost hrane HACCP izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS (sertifikate dostavljaju Podnosioci prijava koji imaju implementirane sisteme kvaliteta, u slučaju da u momentu prijave nemaju, imaju mogućnost  da se prijave na aktivnost pod tačkom 3.4. u okviru mere intervencije pod rednim brojem 3 a kako bi moglo da im se odobri učešće u Programu);

6. Ugovor sa organizatorom međunarodnog sajma (General Terms and Conditions) (isključivo ukoliko se Podnosilac prijave prijavljuje za aktivnost pod tačkom 5.1. u okviru mere intervencije pod rednim brojem 5);

7. Dokaz o postojanju komercijalnog odnosa sa kupcem na ciljanom tržištu (isključivo ukoliko se Podnosilac prijave prijavljuje za meru intervencije pod rednim brojem 6).

Dodatna dokumentacija:

1. Analitički bruto bilans, kroz verodostojnu overenu izjavu na memorandumu Podnosioca prijave (Ukoliko na osnovu užeg seta obrazaca nije moguće utvrditi ispunjenost Finansijskih kapaciteta definisanih u delu Posebni uslovi/Finansijski kapaciteti pod tačkom 1., 2. 3. i 4.);

2. Izjava o toku proizvodnog i distributivnog procesa u okviru grupe, na osnovu koje je moguće utvrditi koji član grupe vrši proizvodnju, a koji distribuciju proizvoda, šemu povezanosti unutar grupe, kao i izjavu o postojanju obaveze sprovođenja finansijske konsolidacije ili izuzimanju od obaveze od sprovođenja finansijske konsolidacije (Ukoliko se Podnosilac prijavljuje za učestvovanje u Programu u svojstvu grupe, odnosno kao matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe, koja obavlja delatnost proizvodnje i prodaje proizvoda iz podržanih sektora, eksterno, nepovezanom licu a radi dokazivanja ispunjenost Finansijskih kapaciteta definisanih u delu Posebni uslovi/Finansijski kapaciteti pod tačkom 1., 2. 3. i 4);

3. Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave.

 

SASTAVNI DEO OVOG PROGRAMA SA UPUTSTVOM  ZA SPROVOĐENjE, ČINE I SLEDEĆA DOKUMENTA I OBRASCI:

• Uputstvo za sprovođenje Programa

1. Obrazac 1 – Obrazac prijave;

2. Obrazac 2 – Izjava o potvrđivanju podnošenja Obrasca 1, ispunjenosti i prihvatanju uslova za učešće u Programu (izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću);

3. Obrazac 3/Obrazac 3a – Izjava da Podnosilac prijave i njegovi zakonski zastupnici nisu osuđivani za privredne prestupe i krivična dela protiv privrede ;

4. Obrazac 4 – Plan intervencija;

5. Obrazac 5 – Zahtev za isplatu odobrenih bespovratnih sredstava;

6. Ugovor o poverljivosti informacija;

7. Uputstvo za verifikaciju odobrenih mera intervencije.

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…