Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2022. години

Национална служба за запошљавање - филијала за Град Београд и Град Београд расписали су Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2022. години. Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом. Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице. Средства додељена по основу субвенције су де минимис државна помоћ.

Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под условом да је:

- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање филијале за град Београд,

- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,

- испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и

-у дозвољеном оквиру опредељеног износа за де минимис државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу
државне помоћи

Документација за подношење захтева:

- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе,


- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе и

- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим.


Датуми на приложеним доказима, који су дефинисани захтевом са бизнис планом, морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом. У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту пребивалишта, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта Националне службе www.нсз.гов.рс и на интернет презентацији града Београда www.београд.рс.

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива. Национална служба - Филијала за град Београд и Град Београд, односно Комисија, врше проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева на територији града Београда, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности после поднетог захтева а пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу на страни Националне службе да ће субвенција бити одобрена.

Документација за закључивање уговора:


- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико није регистрован у АПР-у,
- фотокопија потврде о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
- фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева,
- средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
- фотокопија / очитана лична карта жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта.

Незапослено лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис планом на територији града Београда. Уговор се закључује након извршене провере исправности достављене документације за закључивање уговора.

Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза


Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Корисник субвенције дужан је да:


- делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом обавља као основну, и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР-а или другог надлежног органа,
- омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у обављање делатности,
- на захтев Националне службе достави доказе о реализацији уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 25.05.2022. године.
Остале информације и потребну документацију можете наћи на следећем линку: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkursi--beograd/8764

 

РАРЕИ

РАРЕИ представља кључног носиоца развојних процеса града Београда као европског региона, као и кључног носиоца сарадње са релевантним међународним и домаћим институцијама у процесу европских интеграција. РАРЕИ је акредитована од стране Развојне агенције Србије. Наши чланови су Град Београд, Привредна комора Србије и Институт економских наука.

Где се налазимо

Контакт

Топличин венац 11/4

11000 Београд

тел/факс +381 11 2186 730

тел/факс +381 11 2186 740

РАДНО ВРЕМЕ: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…