Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije objavljuje se u skladu sa Programom Razvojne agencije Srbije sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške razvoju MMSPP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti:

industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. 

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre aprila 2016. godine;
 • da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti: industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su u većinskom privatnom vlasništvu.

TRAJANJE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 20. novembar 2019. godine. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

 1. Obrazac 1 - popunjena prijava 
 2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija) ili poreska prijava za konačno utvrđenje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (obrazac PPDG-1S).

Razvojna agencija Srbije zadržava pravo da, ukoliko je potrebno zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave ali samo za kompletne podnete prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije. 

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kog stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta određeni broj mentoring sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Kaizen;
 • Konsalting;
 • Savetovanje/koučing;
 • Obuka;
 • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Javni poziv je otvoren do 19. aprila 2019. godine.

Prateću dokumentaciju i ostale informacije o Programu možete naći OVDE

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…