Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva

Sekretarijat za privredu – Uprava za poljoprivredu objavio je, na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2016. godinu, javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za ovu godinu.

Javnim pozivom uređeni su uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu. Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku opreme za pčelarstvo i to: sedam košnica tipa „Dadant – Blatt” (DB) ili tipa „Langstrot – Rut” (LR) sa pripadajućim ramovima i vrcaljka (ručna ili električna). Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava samo za nabavku i postavljanje jedne vrste opreme koja je predmet ovog javnog poziva. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava je 45.000 dinara.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ima prebivalište na teritoriji grada Beograda, da je nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i da je katastarska parcela na kojoj će se postaviti sedam novih košnica (ili katastarska parcela na kojoj su već postavljene košnice za podnosioce prijava koji konkurišu za nabavku vrcaljke) na teritoriji grada Beograda i da je u vlasništvu podnosioca prijave ili u vlasništvu nosioca ili člana istog registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili u zakupu od podnosioca prijave najmanje do 31. decembra 2021. godine. Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta, potrebno je da poseduje overenu saglasnost vlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet javnog poziva, treba da ispunjava uslove gajenja pčela u stacioniranom pčelinjaku u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu, kao i o uslovima davanja saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije.

Podnosilac prijave koji konkuriše za nabavku vrcaljke potrebno je da ima najmanje pet košnica, da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku i postavljanje opreme koja je predmet javnog poziva. Ukoliko katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema ima više vlasnika, potrebna je saglasnost svih suvlasnika. Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju samohrani roditelji i podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva u oblasti pčelarstva koja je dodeljivao Grad Beograd.

Podnosilac prijave dostavlja obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu, obrazac izjave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu i obrazac izjave da je samohrani roditelj. Ovi obrasci mogu se preuzeti sa zvanične internet-stranice Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti preporučenom poštom na adresu Gradske uprave Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd ili ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda na adresu: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd, šalter broj 3. Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 15. april do 15 časova. Prijave podnete preporučenom pošiljkom predate pošti najkasnije do 15. aprila smatraće se blagovremenim. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili i-mejlom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

 

pdf  Prijavapcelenovo2016

pdf  Izjava2016pcelesamohrani

pdf  Izjava2016pcele

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…