Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програма подршке секторима прерађивачке индустрије (у даљем тексту: Програм) има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике као први корак у имплементацији дефинисаних стратешких циљева и активности.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има ММСП које испуњава следеће услове кумулативно:

 1. да је претежна делатност ММСП: производња или прерада производа из сектора прерађивачке индустрије груписане у 4 области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике, односно да је претежна делатност ММСП обухваћена листом класификационих делатности која је саставни део документације за овај програм – Прилог 1.
 2. да претежну шифру делатности није мењало након објављивања Јавног позива;
 3. да је у већинском приватном власништву;
 4. да је, у тренутку подношења пријаве, регистровано у АПР Републике Србије најмање две године;
 5. да води пословне књиге по систему двојног књиговодства;
 6. да је измирило обавезе по основу пореза и доприноса;
 7. да над њим није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 8. да није у тешкоћама, према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
 9. да је ангажовало Испоручиоца услуге, који је специјализован за пружање предметне услуге.

Програмом ће се суфинансирати само пројектне активности које су започете након расписивања Јавног позива и нису завршене до тренутка подношења пријаве за учешће у Програму.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

 1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – сертификација и ресертификација;
 2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
 3. Набавка и/или имплементација и/или параметризација и/или надградња специјализованог софтвера – „ЕРП“ , која мора обухватити и модуле који се односе на производне процесе.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму у оквиру које може конкурисати за више активности.

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност.

Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Укупан буџет Програма износи 50.000.000,00 динара.

Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту,  а који испуњавају следеће услове:

 1. да су настали током реализације пројекта;
 2. да су наведени у планираном буџету пројекта;
 3. да су директно везани за активности које се подржавају кроз овај програм.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

 1. Образац 1 – Пријава пројекта - попуњена, оверена и потписана;
 2. Образац 2 – Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава и додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) - попуњена, оверена и потписана;
 3. Понуда Испоручиоца за предложени пројекат, која мора да садржи: јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања понуде. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник.
 4. Документација о компетенцијама Испоручиоца услуге

• уколико Подносилац пријаве подноси пројекат који се односи на активност под редним бројевима 1 и 2, у делу Прихватљиве пројектне активности:

-  доказ да је Испоручилац услуге акредитован за пружање предметне услуге;

• уколико Подносилац пријаве подноси пројекат који се односи на активности под редним бројем 3, у делу Прихватљиве пројектне активности:

- референтну листу са минимум 5 препорука (не старије од 3 године) клијената из припадајућих сектора. Препоруке доставити на меморандуму клијента, са детаљним описом врсте услуге и периодом извршења.

 1. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива - оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере).
 2. Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја издата од АПР.  Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, потребно је да достави биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину, потписан и оверен од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писмену изјаву законског заступника привредног друштва о веродостојности и исоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.
 3. Контролна листа (допунски образац – није обавезан).

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у АРРА, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке секторима прерађивачке индустрије.

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС: www.ras.gov.rs, а за све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019. године.

 

Пратећа документација:

Позив за учешће

Упутство за Програм подршке секторима прерађивачке индустрије;

Прилог 1 - Листа класификационих делатности које су прихватљиве за финансирање по Програму подршке секторима прерађивачке индустрије;

Образац 1 – Пријава пројекта;

Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава и додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ);

Образац 3 – Захтев за исплату (рефундацију) средстава;

Контролна листа

 

РАРЕИ

РАРЕИ представља кључног носиоца развојних процеса града Београда као европског региона, као и кључног носиоца сарадње са релевантним међународним и домаћим институцијама у процесу европских интеграција. РАРЕИ је акредитована од стране Развојне агенције Србије. Наши чланови су Град Београд, Привредна комора Србије и Институт економских наука.

Где се налазимо

Контакт

Топличин венац 11/4

11000 Београд

тел/факс +381 11 2186 730

тел/факс +381 11 2186 740

РАДНО ВРЕМЕ: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…