Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз Програм подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству, обезбеђује институционалну подршку малим и средњим предузећима, која су извозно оријентисана и која желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има МСП које испуњава следеће услове кумулативно:

Општи услови:

 1. да је претежна делатност МСП производња и прерада (испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су регистровани у АПР);
 2. да је у већинском  приватном власништву;
 3. да је, у тренутку подношења пријаве, регистровано у АПР Републике Србије најмање две године;
 4. да води пословне књиге по систему двојног књиговодства;
 5. да је измирило обавезе по основу пореза и доприноса;
 6. да над њиме није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 7. да није у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
 8. да је у претходне три године реализовало најмање један извозни посао.

Специфични услови:

 1. да се пријава не односи на учешће на сајму који организују РАС и Привредна комора Србије;
 2. да производи поседују неопходне сертификате за пласман на жељеном тржишту;
 3. да је предложени пројекат (сајам) у складу са делатношћу коју Подносилац пријаве обавља;
 4. Програмом се могу суфинансирати пројекти које су започети у 2019. години, а нису реализовани до тренутка подношења пријаве за учешће у Програму. Под овим се подразумева да сајам није одржан до тренутка подношења пријаве.
 5. да би пријава била разматрана, сајам за који Подносилац пријаве подноси пројекат мора да буде међународног карактера, да на њему учествују предузећа из најмање 5 земаља и да се одржава у иностранству. Такође, неопходно је да се сајам одржава у континуитету најмање 3 године.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

 1. закуп излагачког простора;
 2. изградњу излагачког простора;
 3. административне трошкове (уписнина) и трошкове техничких услуга (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет);
 4. израду промотивног материјала (дизајн и штампу).

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму у оквиру које може конкурисати за више активности.

Подносилац пријаве не може конкурисати само за пројектне активности под редним бројевима 3 и 4.

Трошак израде промотивног материјала може бити признат у висини до 3% од укупне вредности оправданих трошкова пројекта, а у максималном износу до 60.000,00 РСД.

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова пројекта, без ПДВ.

Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Укупан буџет Програма износи 40.000.000,00 динара.

Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 9 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту, а који испуњавају следеће услове:

 1. да су настали током реализације пројекта;
 2. да су наведени у планираном буџету пројекта;
 3. да су неопходни за имплементацију активности пројекта.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Документација која се обавезно доставља приликом подношења предлога пројекта:

 1. Образац 1 – Пријава пројекта - попуњена, оверена и потписана;
 2. Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава и додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) - попуњена, оверена и потписана;
 3. Понуда Испоручиоца за предложени пројекат мора да садржи јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања понуде. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник;
 4. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива (оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере);
 5. Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2018. годину са копијом Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину издатом од АПР;

Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.

 1. Копија уговора о закљученом спољнотрговинском послу са иностраним купцем или одговарајућа документација из које се недвосмислено закључује да је Подносилац пријаве реализовао извозни посао у последње три године (копија фактура, царинска декларација - „JCI“);
 2. Копија сертификата за производ/процес.

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у АРРА, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству.

Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС: www.ras.gov.rs, а за све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019. године.

РАРЕИ

РАРЕИ представља кључног носиоца развојних процеса града Београда као европског региона, као и кључног носиоца сарадње са релевантним међународним и домаћим институцијама у процесу европских интеграција. РАРЕИ је акредитована од стране Развојне агенције Србије. Наши чланови су Град Београд, Привредна комора Србије и Институт економских наука.

Где се налазимо

Контакт

Топличин венац 11/4

11000 Београд

тел/факс +381 11 2186 730

тел/факс +381 11 2186 740

РАДНО ВРЕМЕ: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…